ŚWIADCZENIE URLOPOWE

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:

od 1.01.2021 do 31.12.2021

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że dla zatrudnionych – z wyłączeniem młodocianych – ustala się ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, to w ww. okresie:

1) pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach przysługuje ono w wysokości:
– 1.550,26 zł (na pełny etat),
– 775,13 zł (na 0,5 etatu),
– 1.162,70 zł (na 0,75 etatu),
– 387,57 zł (na 0,25 etatu);

2) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przysługuje ono w wysokości:
– 2.067,01 zł (na pełny etat),
– 1.033,51 zł (na 0,5 etatu),
– 1.550,26 zł (na 0,75 etatu),
– 516,75 zł (na 0,25 etatu);

3) pracownikowi młodocianemu przysługuje ono w wysokości 206,70 zł w pierwszym roku nauki, 248,04 zł w drugim roku nauki, 289,38 zł w trzecim roku nauki.