Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
2021-10-28Wynagrodzenie uczniowskie - IX 2021 - XI 2021
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2021-07-26NEKROLOG

Po długiej, ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega,

Jarosław Senger,

Mistrz w zawodzie FOTOGRAF

Podcechmistrz Wielkopolskiego Cechu Fotografów,

był  również

Członkiem Cechu Rzemiosł Różnych  w Poznaniu

Msza św. odprawiona będzie w czwartek, 29 lipca,

w kościele św. Krzyża na Górczynie o godzinie 11.15 .

Bezpośrednio po niej, o godzinie 12.30 na cmentarzu na Górczynie

pożegnamy naszego kolegę, przyjaciela, który wszystkim służył pomocą, dla wszystkich miał czas. 

2021-07-15Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:

od 1.01.2021 do 31.12.2021

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że dla zatrudnionych – z wyłączeniem młodocianych – ustala się ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., czyli od kwoty 4.134,02 zł.

Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, to w ww. okresie:

1) pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach przysługuje ono w wysokości:
– 1.550,26 zł (na pełny etat),
– 775,13 zł (na 0,5 etatu),
– 1.162,70 zł (na 0,75 etatu),
– 387,57 zł (na 0,25 etatu);

2) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze przysługuje ono w wysokości:
– 2.067,01 zł (na pełny etat),
– 1.033,51 zł (na 0,5 etatu),
– 1.550,26 zł (na 0,75 etatu),
– 516,75 zł (na 0,25 etatu);

3) pracownikowi młodocianemu przysługuje ono w wysokości 206,70 zł w pierwszym roku nauki, 248,04 zł w drugim roku nauki, 289,38 zł w trzecim roku nauki.

2021-07-08NEKROLOG

W dniu 1 lipca 2021 r. zmarł

ś+p

Krzysztof Polowczyk

mistrz fryzjerski

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 9 lipca 2021 r.

o godzinie 11.50 na cmentarzu Junikowo.

2021-06-02UWAGA - BIURO NIECZYNNE

UWAGA

BIURO CECHU
BĘDZIE NIECZYNNE
W DNIU 04.06.2021 (Piątek)

2021-05-14Wynagrodzenie uczniowskie - VI 2021 - VIII 2021
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2021-04-28Łagodniejsze restrykcje przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań

OD 1 MAJA

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

2021-04-26Praktyczna nauka zawodu ? zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Od 26 kwietnia dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

 Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna DZ.U. 23-04-2021 poz. 752

2021-04-16Powrót na praktyki - klasy III

Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy w kształceniu zawodowym

Od poniedziałku, 19 kwietnia br

uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

2021-04-15Brak nowego rozporządzenia,składki ZUS za marzec można odroczyć.

Brak nowego rozporządzenia, składki ZUS za marzec można odroczyć.

W oczekiwaniu na nowe przepisy, przedsiębiorcy których dotknął lockdown, aby uniknąć zapłaty składek ZUS za marzec, które mogą być dla nich zbyt dużym obciążeniem mogą skorzystać z ich odroczenia. Z tej ulgi mogą również skorzystać Ci których rządowa pomoc nie obejmuje, a dotknął ich kryzys i znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej. Wniosek o odroczenie należy złożyć za pośrednictwem platformy PUE. Warto złożyć wniosek przed terminem wymagalności składki, aby uniknąć zapłaty odsetek. Przedsiębiorcy, którzy czekają na pomoc w ramach kolejnej tarczy w postaci zwolnienia z zapłaty składek za marzec 2021 r. jeżeli nie chcą płacić należności do ZUS za ten okres - powinni złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności.

2021-04-15Lockdown przedłużony (do 25 kwietnia)
19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola, ale przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia. Hotele nieczynne do 3 maja włącznie (szczegóły po kliknięciu poniżej)
 
Wciąż odnotowujemy dużą liczbę zajętych respiratorów i łóżek w szpitalach, a także zgonów z powodu COVID-19. Ze względu na wydolność służby zdrowia i troskę o życie obywateli, zadecydowaliśmy o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami.
 
Sytuacja epidemiczna nadal trudna
Zdecydowaliśmy się utrzymać obowiązujące obostrzenia, ale bacznie przyglądamy się napływającym każdego dnia informacjom o liczbie zakażonych, zgonów, zajętych łóżek i wykorzystanych respiratorów. Od tych danych uzależniamy dalsze decyzje. Zdrowie i życie ludzkie jest dla nas najważniejsze.
 
75,71 proc. zajętych łóżek covidowych, 78,94 proc. wykorzystywanych respiratorów – to liczby, które wskazują na wciąż duże obłożenie szpitali, mimo malejącej liczby nowych zachorowań. Sytuacja nadal jest bardzo trudna, dlatego utrzymujemy obowiązujące obostrzenia przez kolejny tydzień.  Wyjątkiem są hotele – tutaj obostrzenia będą obowiązywały do 3 maja włącznie.
 
Hotele, żłobki i przedszkola, sport
Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.
 
19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dopuszczamy także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.
 • Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu.
 • Żłobki i przedszkola – czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci.
 • Sport – od 19 kwietnia możliwe będzie uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Możliwe będzie również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych). Natomiast działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie.
Pozostałe zasady bezpieczeństwa – bez zmian
Dotychczasowe obostrzenia przedłużamy do niedzieli, 25 kwietnia 2021 r.
 
Handel – ograniczenia
 • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.
 • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.
 • W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 
1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
1 osoba na 20 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.
 • Kult religijny – w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.
 
Salony fryzjerskie i kosmetyczne – pozostają zamknięte.
 
Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.
 
Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 
Szczepionki przeciw Covid-19 szansą na pokonanie pandemii
Wielką szansą na pokonanie pandemii są szczepionki. Do tej pory w polskich punktach szczepień wykonano ponad 7,7 mln zastrzyków. Ponad 2,1 mln osób przyjęło już dwie dawki szczepionki. II kwartał tego roku to zdecydowane przyspieszenie. Będziemy szczepić się szybciej dzięki temu, że napłynie do nas znacznie więcej szczepionek niż do tej pory. Każdego dnia startujemy z rejestracją poszczególnych roczników.
 
Uruchamiamy Punkty Szczepień Powszechnych, żeby proces ten przebiegał jeszcze szybciej. Mamy nadzieję, że producenci wywiążą się z deklaracji i do końca wakacji uda się zaszczepić w Polsce wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień znajdują się na stronie gov.pl/szczepimysie – zapraszamy do odwiedzin.
 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa chroni życie i zdrowie nas i naszych najbliższych
Do tego czasu, do momentu wyszczepienia większej części społeczeństwa musimy nadal być bardzo ostrożni. Dlatego stale przypominamy o podstawowych zasadach: nośmy maseczki, unikajmy dużych zgrupowań, zachowujmy dystans, pamiętajmy o dezynfekcji rąk, wietrzmy pomieszczenia. Zachęcamy też do pobrania aplikacji Stop Covid – ProteGo Safe.
 
Od sytuacji epidemicznej zależne są decyzje związane z obostrzeniami. Pamiętajmy również, że nasze zachowanie ma nie tylko wpływ na własne zdrowie i życie, ale też może decydować o losie innych.
 
2021-04-12Semeniuk: zwolnieni z ZUS i tak muszą zapłacić składki
Szczegółowe informacje : Semeniuk: zwolnieni z ZUS i tak muszą zapłacić składki

2021-04-12Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - do 18.04.2021
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2021-03-26! UWAGA ! - Pracodawcy i młodociani pracownicy
Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie - o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

2021-03-26Wynagrodzenie uczniowskie - III 2021 - V 2021
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2021-02-09PILNE - SZCZEPIENIA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod  adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

 1. Dostęp do aplikacji szczepieniowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:
   • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
   • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
   • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
   • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
   • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
   • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
   • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
   • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące,  młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

 1. W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepieniowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności (wymienione wyżej).

 https://zrp.pl/wlaczenie-nauczycieli-i-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-do-grupy-priorytetowej-w-narodowym-programie-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2/

2021-02-05SZCZEPIENIA!!! Ważne informacje!!!!!

   Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wczoraj 4 lutego br. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, iż rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących prowadzących naukę zawodu u pracodawców rzemieślników. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach.

   Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO.

   Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, link podajemy poniżej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie--w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

   W związku z powyższym uprzejmie prosimy o pilne poinformowanie pracodawców-rzemieślników o możliwości szybszego zaszczepienia w ramach grupy nauczycieli i zgłoszenie się instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych szczepieniem bezpośrednio do dyrektora szkoły branżowej I stopnia, do której skierowani są młodociani pracownicy realizujący aktualnie naukę zawodu w tej firmie.

   Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 10 lutego br.

2021-01-14beautyVISION i LOOK - zmiana terminu na 12-13.06.2021

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną oraz jej trudny do prognozowania rozwój, a także mając na względzie modyfikacje w kalendarzu europejskich wydarzeń branżowych, zarząd Grupy MTP podjął decyzję o przeniesieniu targów beautyVISION i LOOK na termin 12-13 czerwca 2021r.

Decyzję tę podjęliśmy w toku konsultacji z naszymi wystawcami i partnerami, w pełni rozumiejąc obecną sytuację biznesową oraz uwzględniając czas niezbędny do podjęcia decyzji o udziale w targach i przygotowaniu do nich. Pragniemy Państwa równocześnie zapewnić, że czas dzielący nas od kolejnej edycji wydarzenia wykorzystamy do stworzenia jeszcze wartościowszej i atrakcyjnej artystycznie i biznesowo imprezy. Wierzymy, że rozwiązanie, które proponujemy, okaże się najkorzystniejszym, zarówno dla branży fryzjerskiej, jak i kosmetycznej. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w nowym terminie w jeszcze większym gronie, z jeszcze ciekawszą ekspozycją i wyjątkową atmosferą, która od lat przyciąga do Poznania profesjonalistów i światowe marki.

Zespół organizacyjny targów LOOK i beautyVISION

2020-12-31Wynagrodzenie uczniowskie - XII 2020 - II 2021
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-12-27Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Wyjątki:

 • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,
 • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania,
 • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,
 • przemieszczanie się w ramach półkolonii,
 • weekendy.
2020-11-27Praktyczna nauka zawodu w nowych wytycznych rządu

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w nawiązaniu do przekazanych w dniu wczorajszym  informacji nt. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuje, że zapis:

"3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

- nie dotyczy uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według  obowiązujących, dotychczasowych  zasad prawnych.

Wskazany w nowym brzmieniu pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów, którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2020-11-25Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

UWAGA! Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców - rzemieślników.

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie MEiN opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

 • zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych),
 • mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego,
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja?_rozporządzenia?_30b?_-?_uzasadnienie.docx 0.02MB

Tekst rozporządzenia nie zawiera jeszcze podpisu ministra, jednakże fakt opublikowania go na stronie potwierdza podjęte już decyzje w przedmiotowej sprawie.

Źródło: MEiN

2020-11-09UWAGA ! Młodociani pracownicy

Ważne, dodatkowe informacje nt świadczenia pracy! W związku z wprowadzeniem w dniu 4 listopada 2020 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 informujemy, iż do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Szczegółowe informacje

2020-11-04Ważne informacje

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Dodatkowo informujemy, iż młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego - dla których dokształcanie teoretyczne organizuje pracodawca - nie podlegają ustawowemu zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poniższe wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy (pismo znak: DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.):

"Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870) w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV?VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych; 2) szkół ponadpodstawowych; 3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww. ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) ? są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r."


2020-11-04Nowe zasady bezpieczeństwa
2020-10-30UWAGA

UWAGA

BIURO CECHU
CZYNNE
OD GODZ. 8.3O DO GODZ. 14.OO

Wizyta tylko po telefonicznym umówieniu


2020-10-26Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne
Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie ? w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
2020-10-16Ważne informacje

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID - praktyki zawodowe: pobierz

Przystosowanie budynku Izby Rzemieślniczej - informacje :pobierz

2020-10-06Wynagrodzenie uczniowskie - IX 2020 – XI 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-09-29UWAGA

UWAGA

BIURO CECHU
CZYNNE
OD GODZ. 8.3O DO GODZ. 14.OO

do 31 października 2020


2020-06-26Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Komunikat znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

2020-06-05Komunikat a zmianie daty czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych

Szanowni Państwo, w dniu 04.06.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 990),:

w §1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a i 2b, w § 3 w pkt 2a?6, w § 3a w ust. 1 i 3?4 oraz w § 4a wyrazy ?7 czerwca 2020 r.? zastępuje się wyrazami ?28 czerwca 2020 r.?;

W związku z czym uczniowie klas pierwszych i drugich są ustawowo zwolnieni na razie z obowiązku świadczenia pracy do 28 czerwca 2020 roku.

2020-05-29Ważna wiadomość - uczniowie klas III
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-05-25Praktyki

Jakie są obowiązujące zasady!

W nawiązaniu do wczorajszej konferencji Ministerstwa Rozwoju przypominamy jakie są obowiązujące przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy.

W związku z pojawiającym się pytaniami w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy informujemy: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:
 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby, które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy do 7 czerwca 2020 r.

Uwaga ! termin ten, może ulec wydłużeniu

2020-05-14Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GIS :
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
2020-05-05ZRP - opinia odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-04-28OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA POLSKIEGO MASTER OF BEAUTY POZNAŃ 2020

KOMUNIKAT

W związku z wydaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzającego wiele ograniczeń oraz biorąc pod uwagę trudną i niepewną sytuacją w Polsce a przede wszystkim sytuację w branży fryzjersko kosmetycznej, w tym zamknięcia salonów z powodu pandemii koronawirusa, Prezydium OKF-K podjęło decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia Otwartych Mistrzostw Fryzjersko-Kosmetycznych MASTER OF BEAUTY POZNAŃ' 2020.

Po konsultacjach z przedstawicielami Grupy MTP i Związku Rzemiosła Polskiego oraz z Biurem Organizacyjnym Mistrzostw w Poznaniu wspólnie doszliśmy do wniosku, że odpowiedzialne i zarazem rozsądne będzie przełożenie tego wydarzenia na kolejny rok.

Otwarte Mistrzostwa Fryzjersko-Kosmetyczne MASTER OF BEAUTY POZNAŃ' 2021 odbędą się podczas Forum Fryzjerstwa LOOK w dniu 25 kwietnia 2021r.

2020-04-03Apel do Premiera o niezbędne korekty w Tarczy Antykryzysowej

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami Rządu nad pilnymi modyfikacjami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1, Związek Rzemiosła Polskiego w imieniu pracodawców rzemieślników skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego apel o niezbędne pilne korekty w przyjętych dotychczas rozwiązaniach.

Zdaniem ZRP, niezbędna jest modyfikacja zapisu art. 31zo - w taki sposób, aby do określonej liczby ?do 10 ubezpieczonych? nie wliczać młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

Ponadto w odniesieniu do art. 15f ? apelujemy o powrót do rozważenia i rozwiązania następujących kwestii: po pierwsze ? niezbędne są zmiany w ustawie kodeks pracy, polegające na ustaleniu, iż w roku 2020 ze względu na zaistniałą sytuację, młodociani będą mieli prawo do urlopu wypoczynkowego w liczbie dni, jaka wynika z kodeksu pracy, a urlop bezpłatny pracodawca będzie mógł udzielać na warunkach fakultatywnych; po drugie zaś ? konieczne jest wprowadzenie przepisu związanego z prawem pracodawcy do uzyskania dofinansowania kosztów związanych z realizacją nauki zawodu lub przyuczenia, tak aby pracodawca zachował prawo do dofinansowania za pełny okres nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, ustalony w umowie o pracę, bez wyłączenia okresu, na który ustalono zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy. 

Odnośnie do art. 15zzd ust 3 podtrzymujemy opinię, że kwota pożyczki w wysokości 5 tys. zł będzie niestety pomocą symboliczną. Nie uratuje firm w poważnych kłopotach, nawet jednoosobowych. Proponujemy zwiększenie tej kwoty trzykrotnie do 15.000 zł. 

Przedstawiając powyższe liczymy na pilne podjęcie sprawy i uwzględnienie powyższych wniosków a tym samym pilne wprowadzenie rozwiązań warunkujących utrzymania miejsc pracy i nauki zawodu. 

Ponadto Związek Rzemiosła Polskiego przekazał kilka innych propozycji i uwag do Tarczy Antykryzysowej.

Zachęcamy do przeczytania treści całego apelu ?> TUTAJ ? PILNY APEL RZEMIOSŁA ? MODYFIKACJE TARCZY

2020-04-03Wynagrodzenie uczniowskie - III 2020 – V 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-31Kolejne kroki w walce z koronawirusem
Kolejne kroki w walce z koronawirusem - w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-31Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS
Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-18APEL SPECJALNY ZRP

APEL SPECJALNY
Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.

W związku z pandemią koronawirusa - w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.

Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 16 marca 2020 r.

2020-03-17Informacje

Najświeższe wiadomości , rozporządzenia i zarządzenia na stronie www.zrp.pl

2020-03-13UWAGA

UWAGA

Decyzją Dyrekcji Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu

od poniedziałku 16 marca 2020 r. Izba i Cech
wprowadza dyżur w godzinach 9:00 ? 13:00.

W związku z wyjątkową sytuacja w kraju ograniczamy bezpośredni kontakt z interesantami.

Bardzo prosimy wszelkie sprawy załatwiać mailowo lub telefonicznie.

Poniżej podajemy do wiadomości adres e-mail i numery telefonów służbowych.
biuro@crr.com.pl
Tel. 618529414
oraz tymczasowy nr 509332753

2020-03-12Komunikat - młodociani
W nawiązaniu do Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości ? Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości.

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

2020-03-12UWAGA - uczniowie

UWAGA

Do uczniów zaproszonych na sprawdziany uczniowskie W ZAWODZIE FRYZJER

w dniach 16-03-2020 i 23-03-2020

SPRAWDZIANY ZOSTAJĄ ODWOŁANE !!!

O NOWYM TERMINIE ZAWIADOMIMY INDYWIDUALNIE.

2020-03-03W dniu 01.03.2020 odbył się XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego

I miejsce w konkursie we fryzjerstwie damskim zajęła  Maria Lewandowska (281 pkt) , II miejsce zajęła Paulina Mroczkowska (277 pkt) , III miejsce zajęła Wiktoria Wtulich (274 pkt)
Wyniki


I miejsce  w konkursie we fryzjerstwie męskim zajęła Wiktoria Kaszyńska   (295 pkt,) II miejsce zajęła  Anita Ponto   (285 pkt), III miejsce zajął Sandra Michalak (269 pkt)
Wyniki


W konkurencji indywidualnej - Fryzjerstwo damskie - fale - wygrała  Zuzanna Szwedek (147 pkt), II miejsce zajęła Karolina Flis (144 pkt), III miejsce zajęła Oliwia Konrad (136 pkt)
Wyniki


W konkurencji indywidualnej - Ja Stylista - wygrał Jakub Ratajczak ( 144 pkt), II miejsce zajęła Kinga Łopatka   ( 142 pkt), III miejsce zajęła Dominika Twarożek (141 pkt)
Wyniki

2020-01-15XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego
W dniu 1 marca 2020 roku odbędzie się XVII Wielkopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego.

Szczegółowe informacje w pliku : pobierz

Program minutowy : pobierz

Karta zgłoszenia i upoważnienie : pobierz

Oświadczenie (wizerunek) : Oświadczenie

Regulaminy do pobrania :
Fryzjerstwo Damskie

Fryzjerstwo Męskie

Ja Stylista
Klauzula informacyjna

2020-01-14Wynagrodzenie uczniowskie -XII 2019 – II 2020
Szczegółowe informacje w pliku : pobierzdo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.