Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu

STATUT
Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu.
TEKST JEDNOLITY

I . Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Cech nosi nazwę : Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Poznań.
 3. Cech posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Cech , z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust.2 ustawy o rzemiośle ,jest dobrowolną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami/.
 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno - Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego / Dz. U. Nr 100 , poz. 1080 / oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu / Dz. U. Z 2001 r. poz. 56 z późniejszymi zmianami /.

§ 3

 1. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22marca 1989 r. o rzemiośle / Dz. U. Nr 17 , poz.92 z późniejszymi zmianami ./ , ustaw wymienionych w § 2 ust.1 i 2 oraz niniejszego Statutu .
 2. Cech może być Członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

§ 4

 1. Cech prowadzi działalność na terenie m. Poznania i województwa Wielkopolskiego .
 2. Członkiem Cechu mogą być również w indywidualnych przypadkach , rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarcza w województwach ościennych.
 3. II. Zadania Cechu.

  § 5

  1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych , postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu , a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - - organizacyjnej , kulturalnej , oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów .
  2. Do zadań Cechu należy w szczególności :
   1. kultywowanie tradycji rzemieślniczych, mające na celu integrację środowiska;
   2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej , mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu ;
   3. współpraca z organizacjami gospodarczymi i społecznymi ;
   4. ochrona i reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji państwowej , organów samorządu terytorialnego , sądów , związków zawodowych , urzędów i instytucji;
   5. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym , administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi ;
   6. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej i samorządowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań ;
   7. badanie i ocena sytuacji
   8. oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu , stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych ;
   9. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji , wystąpień i interwencji ;
   10. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych ;
   11. rozpatrywanie skarg na działalność członków ;
   12. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle , otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi , organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego , popieranie rozwoju działalności artystycznej , organizowanie konkursów , wystaw , pokazów oraz muzeów ;
   13. współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi ,zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń , projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków ;
   14. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnianych przez nich pracowników ;
   15. wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej , zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem , przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych , zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu ;
   16. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków Cechu ;
   17. organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleniowej w zakresie BHP oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych ;
   18. organizowanie działalności socjalnej , kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów , a także członków ich rodzin ;
   19. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych ,w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych , w pracy których uczestniczy rzemiosło ;
   20. dokonywanie , na wniosek osób zainteresowanych , fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii ;
   21. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji zaopatrzenia , zbytu oraz innych usług dla rzemieślników ;
   22. prowadzenie obsługi informacyjnej dla członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej ;
   23. wykonywanie innych zadań , wynikających z przepisów szczególnych.

  III . Członkowie , ich prawa i obowiązki .

  § 6

  1. Członkami Cechu mogą być , prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle :
   1. będący osobami fizycznymi , mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo o działalności gospodarczej / Dz. U. Nr 101 , poz. 1178 z późniejszymi zmianami / .
   2. przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników .
   3.  inne osoby fizyczne , które nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle , jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony , nie krótszy niż jeden rok .
  2. Pracodawca rzemieślnik wykonujący działalność gospodarcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązany jest uzyskać członkostwo w Cechu lub Izby Rzemieślniczej , a działalność prowadzi na terenie o którym mowa w § 4 statutu.
  3. Członkiem cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej , jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle .

  § 7

  1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego , zawierać jego imię i nazwisko , adres zamieszkania , wskazywać miejsce i rodzaj wykonywanego rzemiosła oraz oświadczenie o przestrzeganiu postanowień statutu i uchwał Walnych Zgromadzeń .
  2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

  § 8

  1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
  2. Od odmownej decyzji Zarządu Cechu służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym Zgromadzeniu , nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia .

  § 9

  1. Członkowie mają prawo do :
   1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu ;
   2. wybierania i wybieralności do organów Cechu ;
   3. zgłaszania wniosków i postulatów , zmierzających do usprawnienia pracy Cechu.
   4. wnoszenia odwołań od decyzji organów Cechu ;
   5. obecności na obradach organów Cechu , rozpatrujących sprawę członka w wyniku jego odwołania lub skargi oraz składania wyjaśnień i oświadczeń ;
   6. wglądu do protokołu z Walnego Zgromadzenia , sprawozdań i bilansu oraz do protokołów , pism pokontrolnych i sprawozdań z wykonania zawartych w nich zaleceń ;
   7. uzyskiwania od organów Cechu informacji o działalności i zamierzeniach Cechu .
  2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu , który :
   1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego ;
   2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego ;
   3. zalega z płaceniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy.

  § 10

  1. Członkowie Cechu obowiązani są :
   1. przestrzegać prawa , zasad etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego ;
   2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów samorządowych ;
   3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości ,w taki sposób , aby zaległość nie przekroczyła trzech miesięcy ;
   4. poddawać sprawdzaniu działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki i rzetelnego wykonywania rzemiosła ;
   5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów ;
   6. rzetelnie , sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace , a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać .
  2. Zapis ust.1 pkt.3 nie dotyczy osób, którym nadano godność "Honorowego Cechmistrza lub Honorowego Starszego Cechu".

  § 11

  Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu .

  § 12

  Członkostwo w Cechu ustaje na skutek :
  1. wystąpienia ,
  2. wykreślenia ,
  3. wykluczenia.

  § 13

  1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem . Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia pisemnego wypowiedzenia złożonego Zarządowi Cechu licząc od końca miesiąca , w którym nastąpiło wypowiedzenie.

  § 14

  Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

  § 15

  Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.

  § 16

  1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania .
  2. Uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc doręczenia .

  § 17

  Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Cechu z inicjatywy własnej lub w wykonaniu orzeczenia Sądu Cechowego.

  § 18

  1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny , gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
  2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :
   1. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu ;
   2. umyślne działanie na szkodę Cechu ;
   3. uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich ;
   4. naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
   5. nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy .

  § 19

  Wykluczenie staje się skuteczne z datą zawiadomienia członka o uchwale Zarządu Cechu o wykluczeniu . Zawiadomienie winno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia .

  § 20

  Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Odwołanie składa się do Zarządu Cechu za pośrednictwem biura Cechu , który obowiązany jest przekazać je do rozpatrzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu , nie później jednak niż w ciągu roku od daty otrzymania odwołania . Członek wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia . O terminie Walnego Zgromadzenia , na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się , powinien on być zawiadomiony przez Zarząd Cechu pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy wskazać miejsce Walnego Zgromadzenia oraz godzinę , w której rozpatrywane będzie odwołanie . W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu Cechu w sprawie wykluczenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa Cechu.

  § 21

  Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie w oparciu o opracowany przez Zarząd Cechu plan wydatków . O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy jej naliczania oraz terminów płatności .

  § 22

  1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność " Honorowego Cechmistrza " lub " Honorowego Członka Cechu " osobom , które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła . Godność " Honorowego Cechmistrza " lub " Honorowego Członka Cechu " można nadać zarówno rzemieślnikom jak również osobom nie prowadzącym zakładów rzemieślniczych .
  2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach , być wybierani do organów Cechu oraz korzystać ze świadczeń Cechu w pełnym zakresie .
  3. Uprawnienia określone w ust. 2 dotyczą również tych osób , które w okresie poprzednim uzyskały godność "Honorowego Starszego Cechu " nadaną uchwałą Walnego Zgromadzenia.

  IV. Organy Cechu.

  § 23

  Organami Cechu są :
  1. Walne Zgromadzenie ,
  2. Zarząd Cechu ,
  3. Komisja Rewizyjna
  4. ,
  5. Sąd Cechowy .
  Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 . Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa , statutu i uchwał organów statutowych , postępować sumiennie i uczciwie , zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska . 4. Wybory do organów statutowych określonych w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym . 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 6. Organy , o których mowa w ust.1 pkt 2-4 , wybrane przez Walne Zgromadzenie , winny się ukonstytuować w okresie 7 dni od daty wybrania .

  § 24

  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu zwoływanym przez Zarząd Cechu w szczególnych przypadkach lub na żądanie ? ogółu członków Cechu , złożone na piśmie Zarządowi Cechu.

  § 25

  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne , zwoływane przynajmniej raz w roku , najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego oraz nadzwyczajne , zwoływane w każdym czasie. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Cechu z inicjatywy własnej oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej lub ? ogólnej liczby członków Cechu .
  2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie Zarządowi Cechu z podaniem celu jego zwołania . Walne Zgromadzenie zwołane w wyniku złożonego żądania winno się odbyć w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania . Jeżeli to nie nastąpi , Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja , wybrana przez członków Cechu , żądających jego zwołania.

  § 26

  1. O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby , zaproszone przez Zarząd Cechu lub innych organizatorów Walnego Zgromadzenia , określonych w § 25 ust. 2 .
  2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić proponowany porządek obrad oraz informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu dokumentów stosownych do proponowanego porządku obrad .
  3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 25% ogółu członków obecnych w pierwszym terminie.
  4. W drugim terminie, zwołanym pół godziny późnie do podejmowania uchwał Walne Zgromadzenie jest władne bez względu na ilość obecnych członków.

  § 27

  1. Walne Zgromadzenie otwiera Cechmistrz lub Podcechmistrz . Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz .
  2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo , po uprzednim trzykrotnym upomnieniu , wykluczyć z Walnego Zgromadzenia osoby , które nie stosują się do zarządzeń porządkowych .
  3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

  § 28

  1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 26 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
  2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów , jeżeli statut nie stanowi inaczej .
  3. Uchwały o zmianie statutu , uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu . Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu .
  4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

  § 29

  1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy :
   1. uchwalenie statutu lub jego zmian ;
   2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz ewentualnie zastępców członków , jeżeli Zgromadzenie takich powołało ;
   3. określenie wysokości składek cechowych , opłat za zaświadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników ;
   4. uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła , planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu ;
   5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej , zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu ;
   6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia , zbycia lub obciążania majątku Cechu ;
   7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji samorządu rzemiosła z organizacji społecznych i gospodarczych ;
   8. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia ;
   9. nadawanie godności " Honorowego Cechmistrza " i "Honorowego Członka Cechu";
   10. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu ;
   11. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła ;
   12. podejmowanie uchwał w innych sprawach , przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie ;
  2. Odwołanie członka Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów , oddanych w głosowaniu tajnym .

  § 30

  1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów , jeżeli statut nie stanowi inaczej .Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w głosowaniu tajnym .
  2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz .

  § 31

  Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

  § 32

  1. Zarząd Cechu składa się z 5 osób, w tym Cechmistrza, Podcechmistrza, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera w odrębnym głosowaniu Cechmistrza, a następnie łącznie pozostałych członków Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera także dwóch zastępców członków.
  2. Wybór Cechmistrza , członków Zarządu Cechu oraz zastępców następuje w głosowaniu tajnym , z tym ,że warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów , nie mniej jednak niż 50 % głosów plus jeden głos .
  3. Kadencja Zarządu Cechu trwa cztery lata .
  4. Na Cechmistrza może być wybrany członek Cechu , posiadający co najmniej 8 - letni staż członkowski , a do Zarządu członkowie Cechu posiadający co najmniej 4 letni staż członkowski
  5. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu Cechu , którym nie udzieliło absolutorium.

  § 33

  W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu Cechu przed upływem kadencji , do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów , a w przypadku równej ilości głosów - według kolejności umieszczenia na liście .

  § 34

  1. Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu .
  2. Do zakresu działania Zarządu Cechu należy w szczególności :
   1. reprezentowanie interesów wobec organów administracji , sądów oraz w stosunku do organizacji społecznych , gospodarczych i samorządowych ;
   2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu ,z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia ;
   3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia ;
   4. realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami społecznymi , gospodarczymi i samorządowymi ;
   5. przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków Cechu ;
   6. powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu oraz zatrudnianie pracowników i ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płacowymi ;
   7. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz kierowanie spraw do rozstrzygania przez Sąd Cechowy.

  § 35

  1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się jeden raz w kwartale , natomiast w sprawach bieżących zbiera się Prezydium Zarządu Cechu . Decyzje Prezydium Zarządu wymagają akceptacji Zarządu Cechu .
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu Cechu powinno się odbyć w możliwie najkrótszym terminie , nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  § 36

  1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Cechmistrz lub Podcechmistrz .
  2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu Cechu powiadamiani są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu .
  3. W posiedzeniach Zarządu Cechu uczestniczy kierownik biura Cechu oraz inne osoby zaproszone przez Cechmistrza lub Podcechmistrza .

  § 37

  1. Uchwały Zarządu Cechu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków , w tym Cechmistrza lub Podcechmistrza .
  2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu Cechu .

  § 38

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego .
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu Cechu .Członkowie komisji w terminie 7 dni od dnia Walnego Zgromadzenia dokonują spośród siebie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji w jego miejsce wchodzi zastępca członka.

  § 39

  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
  1. badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Cechu . Na wniosek Zarządu Cechu względnie ? ogólnej liczby członków Cechu badanie winno być przeprowadzone w terminie 14 dni od daty wniosku ;
  2. badanie rocznych sprawozdań finansowych / bilansu / oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach ;
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności ;
  4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu ;
  5. przedkładanie Zarządowi Cechu wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Cechu .

  § 40

  Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień statutu oraz zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła .

  § 41

  W sprawach określonych w §40 właściwym do stosowania sankcji dyscyplinarnych jest Sąd Cechowy, składający się z 5 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków na okres kadencji Zarządu Cechu. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie, w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia, przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego.

  § 42

  1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy . 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej trzech członków , w tym przewodniczącego lub jednego z zastępców.

  § 43

  1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary :
   1. upomnienie ,
   2. naganę ,
   3. zawieszenie w prawach członka Cechu na okres do jednego roku ,
   4. wykluczenie .
  2. Orzeczenia Sąd Cechowy ogłasza niezwłocznie po zamknięciu rozprawy , a w terminie 14 dni doręcza je na piśmie wraz z uzasadnieniem obwinionemu i Zarządowi Cechu .

  § 44

  1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego przy Izbie Rzemieślniczej , jeżeli Cech jest jej członkiem , względnie do Sądu Cechowego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem .
  2. W przypadku rozpatrywania odwołania przez Sąd Cechowy , działa on w składzie co najmniej 5 członków . Zespołowi orzekającemu nie może przewodniczyć osoba , wchodząca w skład zespołu pierwszej instancji .

  § 45

  Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu .

  § 46

  Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe. Sekcje powołuje Zarząd Cechu , jeżeli ilość członków zgrupowanych w sekcji zawodowej przekracza 20 osób . Zebranie sekcji wybiera Radę Sekcji w składzie od 5 do 9 osób , która ze swego grona wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę .Regulaminy sekcji mogą ustalać inny sposób powoływania władz sekcji . Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu . Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym . Do zadań sekcji należy :
  1. oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno - gospodarczych rzemiosła ;
  2. prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej rzemiosła;
  3. składanie Zarządowi wniosków w sprawie rozwoju określonej branży rzemiosła ;
  4. otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą ; Wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz , a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu .

  § 47

  1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie , opłaty za świadczenia Cechu , dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy .
  2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie . Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność .
  3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie , natomiast zasady wynagradzania zatrudnionych pracowników biura Cechu ustala Zarząd Cechu .

  § 48

  Cech może uczestniczyć w kosztach działalności samorządowo - organizacyjnej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych , przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła , potrzeby oświatowe , społeczno - wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła.

  § 49

  1. Kierownik biura Cechu kieruje pracą biura , przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu .
  2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów .
  3. W przypadku , gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa , kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu , który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę , lub uchylenie .
  4. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym .
  5. Kierownik biura odpowiada przed Zarządem Cechu za pracę biura .

  § 50

  Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie powołana na to stanowisko uchwałą Zarządu Cechu .

  § 51

  Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura Cechu.

  § 52

  Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Cechmistrza lub Podcechmistrza oraz Kierownika biura Cechu w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa.

  § 53

  1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Cechmistrz albo Podcechmistrz łącznie z kierownikiem biura Cechu , a w okresie jego nieobecności - łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura Cechu .
  2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do samodzielnego dokonywania określonych czynności prawnych , związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu , a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych .

  § 54

  1. Od decyzji Zarządu Cechu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia .
  2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni , licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania .
  3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania na najbliższym Zgromadzeniu lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania przez Cech .

  § 55

  1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia , powziętej większością ? głosów .
  2. Uchwała Walnego Zgromadzenia ustala tryb i sposób likwidacji Cechu.

  Tekst jednolity Statutu zatwierdzono w dniu 14 grudnia 2009 r. uchwałą nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu.

   Sekretarz
   Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
   Hajduk Bożena
   Marczak Stanisław


do 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.